Tahakkuk Birimi : Alımı yapılan mal ve hizmet alımları ile bakım-onarımlara ait hakedişler (ihale usulü, doğrudan temin veya DMO üzerinden yapılan alımlar) ve diğer tüm tahakkuka bağlanması gereken ödeme işlemlerini sağlamak, birim çalışanlarının ödenek, tazminat, masraf, yolluk ve diğer mali haklarının ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde ödemesini yapmak, personel özlük dâhil her türlü tahakkuk işlemlerini yapmak, Üniversitemiz tüm birimlerinde görev yapmakta olan ve sürekli işçi kadrosuna geçiş yapan temizlik ve güvenlik personeli ile İŞKUR bünyesinden temin edilen işçilerin maaş işlemlerini yapmak.

Genel İdari İşler Birimi :

--Evrak Kayıt ve Dağıtım : Başkanlığımıza gelen her türlü yazı, belge ve dökümanın kayıt altına almak, havale edilerek ilgili bürolara teslimi ve tasnif işlemlerini yapmak.

--Kamu Konutları : Üniversitemize ait merkez kampüste bulunan 177 adet kamu konutunun tahsis işlemlerinde, Konut Tahsis Komisyonu'nca alınan tahsis kararlarını uygulamak, ilgililere tebliğ etmek, konutları geri almak ve Kamu Konutları Yönetmeliği doğrultusunda idaresini sağlamak.

--Kiralama ve Hurda Satışı : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uyarınca taşınmaz kiralama işlemleri ( ATM ve Baz İstasyonu kiraları ) ile kurum bünyesinde oluşacak, düşümü yapılmış demirbaş hurdaların satış işlemlerini yapmak.

--Personel İşleri : Birimimizde çalışan Güvenlik ve Temizlik personelinin yazışma ve özlük dosyalarını oluşturarak takibini yapmak.

Hizmetin gereklerine göre üst yönetici tarafından tevdi edilecek diğer her türlü görev, iş ve işlemleri yerine getirmektedir.

Araçlar Amirliği Birimi :

- Üniversitemizin ulaştırma hizmetlerini; 1 adet makam aracı ve 6 adet otomobil, 3 adet otobüs, 1 adet minibüs, 1 adet midibüs, 2 adet pick-up, 1 adet station-wagon, 1 adet kamyon, 1 adet kamyonet, 1 adet ambulans, 1 adet iş makinası ve 1 adet tarım aracından oluşan hizmet araçları ile 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uygun şekilde yerine getirmek.

- 237 Sayılı Taşıt Kanunu ve 2006/10194 Sayılı Taşıtları Sürebilecek Kamu Görevlilerinin Belirlenmesine İlişkin Esas Ve Usuller hükümleri doğrultusunda il içine ve il dışına yapılacak görevlendirme taleplerine uygun olarak Üniversitemiz araçlarının ve kullanacak personelin görevlendirme işlemlerini yapmak.

- TÜVTÜRK tarafından periyodik olarak yapılan araç muayene işlemlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak.

- Üniversitemiz araçlarının her yıl yapılması gereken Karayolları Motorlu Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası işlemlerinin zamanında yapılmasının takip ve kontrolünü sağlamak.

- Üniversitemiz araçlarının periyodik bakımlarının ve olası arızalanmalarda tamirinin yaptırılması ve değişen parçaların (akü, lastik vb.) kontrollerinin yapılmasını sağlamak.

- Üniversitemiz envanterine yeni alınan araçların Emniyet Müdürlüğünden yapılan Trafik tescil işlemlerinin yaptırılmasını sağlamak.

- 237 Sayılı Taşıt Kanununa tabi araçların Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi uygulaması üzerinden tutulan taşıt takip kartlarının kontrolünü sağlamak.