Daire Başkanlığımız her yıl düzenli olarak personel taşıma amaçlı servis aracı kiralama hizmet alımı ihalesi ile ilçelerde bulunan Meslek Yüksekokullarının ihtiyacı olan kömür alım ihalesi, sermayeden makine teçhizat, laboratuvar malzemeleri ve büro tefrişatını  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nde belirtilen açık ihale, belli istekliler arasında ihale, pazarlık usülü ve doğrudan temin yöntemlerine göre gerçekleştirmekte, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/e maddesinde belirtilen usüllere göre sermaye giderleri kaleminden Kurumumuza ait hizmet binalarının tefrişi ile her türlü makine ve teçhizatın Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinden teminini sağlamakta ve Kurumumuza ait taşıtların 237 sayılı Kanun'a göre edinilmesini, işletilmesini, bu araçların akaryakıt ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla akaryakıt alımı ihaleleri ile sigorta ve muayene işlemlerini yapmaktadır.

Ayrıca kurumumuzun tüm idari birimlerinin ihtiyaç duyduğu her türlü kırtasiye, büro malzemeleri ve temizlik ihtiyaç malzemelerini temin etmekte ve ilgili birimlere devrini yapmaktadır.

Hizmetin gereklerine göre üst yönetici tarafından tevdi edilecek diğer her türlü görev, iş ve işlemleri yerine getirmektedir.